Política de Privacitat

D'acord amb la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades personals que es recullen directament a l'usuari a través dels diferents recursos disponibles en aquest lloc web (nom, cognoms, telèfon, adreça de correu electrònic i anàlegs) , seran tractades de manera confidencial i no seran cedides a tercers, excepte en aquells casos en què sigui necessari per a l'execució dels serveis sol·licitats, per exemple quan compri mitjançant la nostra botiga on-line.


El responsable del tractament de les seves dades és ALREGI SL, domiciliada a VILAMALLA, Carrer Garrotxa nº 8 17469 Vilamalla, qui tractarà les seves dades per a les següents finalitats: - Gestió dels formularis transmesos és la gestió de sol·licituds i consultes efectuades.
- Gestió de Newsletter.
- Enviament d'informació relativa als nostres serveis i processos de selecció que considerem del seu interès.
- Vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant ALREGI SL mitjançant escrit dirigit a info@wineplace.es (Ref. Protecció de Dades), adjuntant còpia del document acreditatiu de la seva identitat. Aquest tràmit és gratuït. En qualsevol moment Vostè podrà revocar el consentiment prestat seguint el mateix procediment.


EL termini de conservació de les seves dades vindrà determinat per la finalitat per a la qual han estat comunicats, o, si no pel que determini la llei. ALREGI SL es reserva el dret de modificar, i / o adaptar la present política de privacitat, segons a les disposicions legals vigents en cada moment. La navegació d'un usuari pel nostre Pàgina web es porta a terme de manera totalment anònim. No recopilem dades de caràcter personal, excepte quan l'usuari ens proporciona aquesta informació de forma expressa en els formularis establerts ad hoc en la nostra plataforma https://www.winepalace.es.


L'usuari declara sota la seva responsabilitat que les dades que facilita ALREGI SL són certes, correctes i que pertanyen a la seva persona. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades manifestades així com els perjudicis que aquesta informació pogués causar serà responsabilitat dels usuaris. Ens comprometem a complir amb la nostra obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal obtingudes ia tractar-los amb la confidencialitat exigida. En aquest sentit, adoptem les mesures de seguretat adequades en compliment amb la legislació aplicable de protecció de dades de caràcter personal per evitar la seva alteració, pèrdua o tractament o accés no autoritzat.